Javascript

Kurs Angular 2 – Komunikacja, Input i Output

Wiemy już w jaki sposób tworzyć podstawowe komponenty i wykorzystywać je do budowania naszych aplikacji w Angular 2. Dzisiaj omówimy pierwszy ze sposobów umożliwiający prostą komunikację pomiędzy nimi – właściwości oznaczone dekoratorem @Input() oraz @Output().

Dane wejściowe @Input()

W Angular 2 komponent rodzica ma możliwość przekazania do dziecka danych, które mogą determinować zachowanie komponentu lub w ogóle – pozwolić na jego odpowiednie wyrenderowanie. Jest to możliwe dzięki adnotacji @Input(), a jej wykorzystanie jest banalnie proste:


@Component({ selector: 'simple-component' })
export class SimpleComponent {
 @Input() title : string;
}

Teraz przekazanie instancji komponentu SimpleComponent parametru title ogranicza się do poniższego zapisu:


<simple-component title="Example"></simple-component>

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasze parametry miały określoną wartość domyślną:


@Input() title = "Default title";

Zdarzenia @Output()

Wiemy już w jaki sposób przekazać dane z rodzica do dziecka. Adnotacja @Output() pozwala nam osiągnąć odwrotny rezultat – przekazać wartości od dziecka do rodzica – przy pomocy zdarzenia. Przykład:


@Output() titleChanged = new EventEmitter<string>();

Warto podkreślić, że EventEmitter jest klasą generyczną – szablonem. Powyżej określiliśmy, że parametr jaki będzie przekazywał w postaci argumentu, będzie typu string. Teraz, aby przekazać metodę, która wywoła się przy emisji zdarzenia, wystarczy poniższy zapis:


<simple-component (titleChanged)="titleChanged($event)"></simple-component>

Aby wyemitować zdarzenie, musimy wywołać metodę emit() obiektu titleChanged:


this.titleChanged.emit(newTitle);

Poskutkuje to wywołaniem funkcji titleChanged rodzica i przekazaniem mu w postaci argumentu – nowego tytułu.

Praktyka, nie teoria

Myślę, że to wystarczający wstęp teoretyczny – czas zająć się praktyką. W ramach ćwiczeń stworzymy prostą aplikację w stylu Todo, która będzie pozwalała na tworzenie nowych zadań oraz usuwanie już istniejących. Po raz kolejny – aby maksymalnie ograniczyć czas poświęcony na style CSS – wykorzystamy bibliotekę Materialize. Końcowy rezultat powinien być taki, jak na poniższym obrazku:

Todoapp example

Rozpoczniemy od komponentu, który będzie reprezentował pojedyncze zadanie – TodoItemComponent. Niech na pojedyncze zadanie składa się nazwa oraz status. Dla wygody wygenerujemy sobie enumerator TodoStatus:


ng g enum todo-status

export enum TodoStatus {
 TODO,
 IN_PROGRESS,
 IN_REVIEW,
 BUG,
 DONE
}

Oraz interfejs – Todo, wymuszający na obiektach posiadanie odpowiednich składowych:


ng g interface todo

export interface Todo {
 name: string,
 status: TodoStatus
}

Nasz komponent powinien otrzymać od rodzica obiekt spełniający interfejs Todo oraz metodę, która będzie wywoływana podczas usuwania zadania. Dodatkowo w zależności od statusu, powinien dobierać odpowiednią klasę CSS oraz wyświetlać prawidłowy tekst. Otwieramy plik todo-item.component.ts i realizujemy postawione założenia:


@Component({
 selector: 'todo-item',
 templateUrl: './todo-item.component.html',
 styleUrls: ['./todo-item.component.css']
})
export class TodoItemComponent {
 @Output() removeTodo = new EventEmitter<Todo>();
 @Input() item: Todo;

 get statusName(): string {
  const { status } = this.item;

  switch(status) {
   case TodoStatus.DONE: return "DONE";
   case TodoStatus.BUG: return "BUG";
   case TodoStatus.IN_PROGRESS: return "IN PROGRESS";
   case TodoStatus.IN_REVIEW: return "IN REVIEW";
   default: return "TODO";
  }
 }

 get classNames() {
  const statusName = this.statusName.split(" ").pop().toLowerCase();

  return {
   'status': true,
   [`status-${statusName}`]: true
  }
 }

 public remove(): void {
  this.removeTodo.emit(this.item);
 }
}

Widzimy, że ze składowych @Input() i @Output() korzystamy tak samo, jak gdybyśmy posługiwali się zwykłymi polami klasy. Pozostaje nam szablon komponentu:


<h5>{{ item.name }}</h5>
<span [ngClass]="classNames">{{ statusName }}</span>
<i class="material-icons" (click)="remove()">close</i>

To wszystko – nasz pierwszy komponent jest gotowy. Przechodzimy do formularza, dzięki któremu będziemy w stanie dodawać nowe zadania do kolekcji. Komponent powinien emitować zdarzenia addTodo() i przekazywać w postaci argumentu – nowy obiekt spełniający interfejs Todo – jeżeli pole Name nie pozostało puste.


@Component({
 selector: 'add-todo',
 templateUrl: './add-todo.component.html',
 styleUrls: ['./add-todo.component.css']
})
export class AddTodoComponent {
 @Output() addTodo = new EventEmitter<Todo>();
 todo: Todo;

 constructor() {
  this.setInitial();
 }

 public add(): void {
  const { name, status } = this.todo;

  if(name.length > 0) {
   this.todo.status = +status;
   this.addTodo.emit(this.todo);
   this.setInitial();
  }
 }

 private setInitial(): void {
  this.todo = {
   name: "",
   status: TodoStatus.TODO
  }
 }
}

Pola input oraz select powiążemy z obiektem todo przy pomocy dwustronnego wiązania, które osiągniemy wykorzystując [(ngModel)] (jeżeli zagadnienie bindingu jest Ci obce, zerknij tutaj). Kod szablonu komponentu:


<div class="card">
 <div class="row">
  <div class="form-control col s8">
   <input placeholder="Name" [(ngModel)]="todo.name" type="text" class="validate">
  </div>
  <div class="form-control col s8">
   <select [(ngModel)]="todo.status">
    <option value="0">TODO</option>
    <option value="1">IN PROGRESS</option>
    <option value="2">IN REVIEW</option>
    <option value="3">BUG</option>
    <option value="4">DONE</option>
   </select>
  </div>
  <div class="form-control col s8">
   <button type="button" class="btn red darken-1" (click)="add()">Add item</button>
  </div>
 </div>
</div>

Ostatnia prosta

Nasze komponenty są już gotowe. Pozostało nam złożyć to wszystko w całość i odpowiednio reagować na emitowane zdarzenia. Nasz root component powinien posiadać listę zadań Todo oraz implementację dwóch, głównych metod, których zadaniem jest dodawanie lub usuwanie obiektów z kolekcji.


Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
 public todos: Todo[];

 constructor() {
  this.todos = [];
 }

 public addTodo(todo: Todo) {
  this.todos.unshift(todo);
 }

 public removeTodo(todo: Todo) {
  this.todos = this.todos.filter(item => item !== todo);
 }
}

To wszystko. Pozostaje szablon, w którym jako rodzic przekażemy dzieciom odpowiednie dane wejściowe i podepniemy pod emitowane zdarzenia nasze implementacje metod addTodo() i removeTodo().


<div class="container">
 <h2>Todo App</h2>
 <add-todo (addTodo)="addTodo($event)"></add-todo>
 <div class="todo-list">
  <ul class="collection">
   <li *ngFor="let todo of todos" class="collection-item">
    <todo-item [item]="todo" (removeTodo)="removeTodo($event)"></todo-item>
   </li>
  </ul>
 </div>
</div>

Nasza prosta aplikacja powinna już funkcjonować zgodnie z założeniami.

Podsumowanie

Celem artykułu było zaprezentowanie podstawowej możliwości komunikacji pomiędzy komponentami w konfiguracji rodzic – dziecko. Jest to jeden z kilku sposobów i sprawdza się w najprostszych przypadkach. W kolejnych artykułach zajmiemy się pozostałymi rozwiązaniami – referencją lokalną, shared service i koncepcją znaną przede wszystkim programistom Reacta – Redux’em.

Pełny kod źródłowy dostępny na GitHub.